แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

     แผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนที่ 1 2 3 และ 4

     1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

     3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

     4  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

     5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

     6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

     ประกาศใช้แผน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา