ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 1

นายประทิน ใจซื่อนายประทิน ใจซื่อ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

 

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989

4  

นางวริศรา ศรีโชติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989


 

 

นายบุญศรี  สิงหาสาร 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

ติดต่อ :โทร 036792455 โทรสาร. 036792454 

สายด่วน 089-2392242, 085-8277989


   

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์

ติดต่อ :โทร                โทรสาร.

สายด่วน