4 มกราคม 2565 อบต.นิคมลำนารายณ์ เวลา​ 14.30​ น.นายนิรันดร์  คำล้าน   ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอชัยบาดาล เปิดประชุมสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลนิคมลำนารายณ์ครั้งแรก​ ให้เลือกประธาน​สภาฯ​ และดำเนินการเลือก​ รองประธาน​สภา​ฯ​ เลขา​นุการ​สภาฯ​ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนางอัญวณีย์  ใจทน  เป็นประธา​นสภา  อบต.นิคมลำนารายณ์ นายปกรณ์กฤษ  กองคุณ เป็นรองประธาน​สภา​ฯ​ และและนางสุวรรณี  คณะพรม เป็นเลขานุการสภาฯ​ และในโอกาสนี้​ ข้าราชการ พนักงานฯขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาอบต.นิคมลำนารายณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชนมาปฏิบัติ​หน้าที่​ในวาระการดำรงตำแหน่ง​ 4​ ปี