ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ตั้งอยู่บ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาลไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลำนารายณ์,เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเกาะรัง,บัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์มีพื้นที่ประมาณ ๖๖.๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑,๗๖๙ ไร่

ประชากร รวมทั้งตำบล ๓,๓๗๖ คน ชายจำนวน ๑,๖๕๑ คน หญิงจำนวน ๑,๗๒๕ คน จำนวน ๑,๐๕๕ ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๗) แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่บ้าน/ตำบล ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ ๑ บ้านเขาล้อมฟาง ๖๕ ๗๖ ๑๔๑
หมู่ที่ ๒ บ้านเขานมนาง ๒๓๑ ๒๔๖ ๔๗๗
หมู่ที่ ๓ บ้านยิ่งเจริญ ๑๓๖ ๑๕๒ ๒๘๘
หมู่ที่ ๔ บ้าน กม.๑๒๘ ๑๗๘ ๑๙๒ ๓๗๐
หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่สุขเจริญ ๓๔๑ ๓๗๘ ๗๑๙
หมู่ที่ ๖ บ้านโค้งรถไฟ ๒๘๕ ๒๖๕ ๕๕๐
หมู่ที่ ๗ บ้านไร่พัฒนา ๑๒๔ ๑๒๘ ๒๕๒
หมู่ที่ ๘ บ้านเนินหาด ๑๙๒ ๑๙๗ ๓๘9
หมู่ที่ ๙ บ้านเขาตะเคียน ๙๙ ๙๑ ๑๙๐

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มีจำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๗) ได้แก่
หมู่ที่ ๑ ชื่อหมู่บ้านเขาล้อมฟาง ๕๕ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๒ ชื่อหมู่บ้านเขานมนาง ๑๔๑ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๓ ชื่อหมู่บ้านยิ่งเจริญ ๑๐๕ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ ชื่อหมู่บ้าน กม.๑๒๘ ๑๒๕ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๕ ชื่อหมู่บ้านใหม่สุขเจริญ ๒๑๗ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๖ ชื่อหมู่บ้านโค้งรถไฟ ๑๖๑ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๗ ชื่อหมู่บ้านไร่พัฒนา ๗๙ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๘ ชื่อหมู่บ้านเนินหาด ๑๒๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๙ ชื่อหมู่บ้านเขาตะเคียน ๕๒ ครัวเรือน

สภาพภูมิประเทศ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเชิงเขา ที่ราบดอนเล็กน้อย มีแม่น้ำป่าสักไหล หมู่ที่ ๖,๗,๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ และพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ยาสูบ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลนิคมลำนารายณ์มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ ๒๗-๔๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน วัดได้ ๓๕-๔๔ องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิต่ำสุด เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม วัดได้ ๒๑-๓๐ องศาเซลเซียส

ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมของตำบลนิคมลำนารายณ์ มีการขยายตัวพอสมควรมีการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เล็กน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป

สภาพเศรษฐกิจ ตำบลนิคมลำนารายณ์ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๒๔.๙๘ อาชีพรับราชการ ร้อยละ ๑.๙๐ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๐.๐๖ อาชีพพนักงานบริษัท ๒.๑๖อาชีพค้าขาย ร้อยละ ๗.๘๘ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๒๗.๙๙ อาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๓.๒๖ และไม่มีอาชีพ ร้อยละ ๑๐.๕๐ ซึ่งอยู่ในช่วงกำลังศึกษา ร้อยละ ๒๑.๒๗ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๖๗,๕๖๕ บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๗)

การกสิกรรม ตำบลนิคมลำนารายณ์ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมีพืชที่นิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยาสูบ และปลูกข้าว เป็นต้น

การประมง ตำบลนิคมลำนารายณ์มีแม่น้ำไหลผ่านบริเวณพื้นที่ หมู่ ๖,๗,๘ ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก ทำให้ประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้มีอาชีพเสริม รายได้หลัก ได้แก่ การทำไร่

กรมปศุสัตว์ ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ สุกร แพะ โดยหมู่ที่ ๔ บ้าน กม. ๑๒๘ และหมู่ที่ ๑ บ้านเขาล้อมฟาง ซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิตน้ำนมดิบ (โค) ในพื้นที่ตำบลนิคมลำนารายณ์

หน่วยธุรกิจในเขต อบต. จำนวน ๒๐ แห่ง
๑.บริษัทป่าสักฮิลล์ไซด์จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑
๒.บริษัทสหฟาร์มจำกัด ตั้งอยู่ที่ ๔๓ หมู่ที่ ๒
๓.บริษัทลพบุรีสตาร์ช (สาขา ๑) ตั้งอยู่ที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒
๔.บริษัทอีซูซุลพบุรี ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๒
๕.ห้างหุ้นส่วนจำกัดนารายณ์ค้าไม้ ตั้งอยู่ที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒
๖.ร้านนำเจริญโลหะกิจ ตั้งอยู่ที่ ๑๒๓ หมู่ที่ ๒
๗.บริษัทลิ้มคุงเส็งก๊าซสยาม ตั้งอยู่ที่ ๔๖ หมู่ที่ ๒
๘.บริษัทซันแวลเลย์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๔
๙.ร้านเอี่ยวฮั่วล้งการเกษตร ตั้งอยู่ที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔
๑๐.ร้านจิ้นหลีจั่น ตั้งอยู่ที่ ๑๑๔ หมู่ที่ ๔
๑๑.บริษัทลิ้มคุงเส็งแก๊สสยาม ตั้งอยู่ที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕
๑๒.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมานชัยบริการ ตั้งอยู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๕
๑๓.ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิถาการค้าแทรกเตอร์ ตั้งอยู่ที่ ๓๑/๑ หมู่ที่ ๕
๑๔.ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยชนะการเกษตร ตั้งอยู่ที่ ๙๐ หมู่ที่ ๕
๑๕.บริษัททรัพย์ทิพจำกัด ตั้งอยู่ที่ ๔๙ หมู่ที่ ๖
๑๖.บริษัทลพบุรีสตาร์ช ตั้งอยู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๖
๑๗.บริษัททองมาการเกษตรอุตสาหกรรมจำกัด ตั้งอยู่ที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๖
๑๘.บริษัทโพรเกรสอินเตอร์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ๘๘ หมู่ที่ ๘
๑๙.บริษัทโกลเด้นไลน์บิสซิเนส ตั้งอยู่ที่ ๙๙ หมู่ที่ ๘
๒๐.โรงน้ำแข็งชาญชัยลำนารายณ์ ตั้งอยู่ที่ ๑๐๐/๑-๔ หมู่ที่ ๖

แหล่งท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประเภทศาสนสถานสำคัญ ได้แก่ วัดถ้ำเขาปรางค์ และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ ป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท พร้อมบริการที่พัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑)

โรงแรม/ที่พัก จำนวน ๒ แห่ง
๑.ป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๒.เดอะการ์เด้นรีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนลำนารายณ์-สระโบสถ์

ร้านอาหาร
๑.ครัวป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๒. ร้านน้อยส้มตำ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๓. ร้านไร่แสนรัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๔. ร้านกาแฟโอโซน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๕. ร้านลาบยโส ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๖. ร้านครัวเจ๊น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๗. ร้านปลาบู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๘. ร้านครัวบงกฎ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๙. ร้านปลาเผา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนสระบุรี-หล่มสัก
๑๐. ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ถนนสระบุรี-หล่มสัก

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม การติดต่อคมนาคมระหว่างอำเภอและจังหวัด ส่วนใหญ่ใช้ทางรถยนต์เป็นสำคัญ โดยใช้เส้นทางที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑ (สระบุรี-หล่มสัก) และถนนหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุระนารายณ์) นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้าน ดังนี้
ถนนลาดยาง จำนวน ๘ เส้น
ถนนคอนกรีต จำนวน ๑๗ เส้น
ถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ เส้น
ถนนหินคลุก จำนวน ๓๐ เส้น
ถนนดิน จำนวน ๑๕ เส้น

ประปา ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๓๕ แห่ง
ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ มีไฟฟ้าเข้าถึงมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๓๐๕ จุด
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แม่น้ำ จำนวน ๑ สาย ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก
ภูเขา จำนวน ๓ ลูก ได้แก่ เขาล้อมฟาง หมู่ที่ ๑ เขานมนาง หมู่ที่ ๒ เขาโทรทัศน์ หมู่ที่ ๘
คลองสาธารณะ จำนวน ๗ สาย ได้แก่
คลองมะกัก
คลองนารายณ์
คลองตะลุมพุก คลองตะโก
คลองสันตีเหล็ก
คลองซับยาง คลองตะขบ
ฝายน้ำล้น จำนวน ๑๑ แห่ง

ด้านสังคม/การศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑.โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนนักเรียน ๒๕๕ คน ตั้งอยู่ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ที่ ๓ บ้านยิ่งเจริญ
๒.โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๒๘ คน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านโค้งรถไฟ
๓.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนนักเรียน ๖๒ คน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ได้แก่
๔.ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก จำนวน ๑ แห่ง
จำนวนนักเรียน ๒๘ คน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านยิ่งเจริญ

ศาสนา ตำบลนิคมลำนารายณ์มีศาสนสถาน รวมทั้งหมด ๙ แห่ง
โดยแยกเป็น วัด จำนวน ๘ แห่ง และสำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้
หมู่ที่ ๑ วัดถ้ำเขาปรางค์
หมู่ที่ ๒ วัดคีรีเจริญธรรม (วัดเขาไทรงาม)
หมู่ที่ ๓ วัดนิคมพัฒนาราม
หมู่ที่ ๔ วัดศรีอุบลจันทราราม
หมู่ที่ ๕ วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
หมู่ที่ ๖ วัดโค้งรถไฟ
หมู่ที่ ๗ วัดบ้านไร่พัฒนา
หมู่ที่ ๘ วัดเนินหาด
หมู่ที่ ๙ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม

สาธารณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ซอย กม.๑๒๗ บ้านยิ่งเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๘๔ คน
-คลินิกทั่วไป จำนวน ๑ แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ซอย กม. ๑๒๘ บ้านเขานมนาง ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ความสงบเรียบร้อย
ที่พักสายตรวจตำบลนิคมลำนารายณ์ จำนวน ๑ แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านยิ่งเจริญ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
(ตรงข้ามป่าสักฮิลล์ไซต์รีสอร์ท) มีตำรวจประจำ ๒ นาย