ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง โดยมีสภาพทั่วไป ดังนี้

สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ ตั้งอยู่บ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๓ ถนนสระบุรี-หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑) ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยอยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาลไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลลำนารายณ์,เทศบาลตำบลลำนารายณ์ และตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเกาะรัง,บัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์มีพื้นที่ประมาณ ๖๖.๘๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๑,๗๖๙ ไร่